Algemene voorwaarden

Vrijblijvend adviesgesprek

Neem telefonisch contact op 070-200 20 70
Ma t/m zo 08:00 tot 22:00

Vrijblijvend adviesgesprek
Plan een afspraak
070 200 20 70
usp-vink Hoogste kwaliteit
usp-vink NVCG gecertificeerd
usp-vink Persoonlijke aandacht
usp-vink Innerbeauty
usp-vink Natuurlijk resultaat

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Skin+Surgery: Tha-In Aesthetics Rotterdam B.V., gevestigd te den haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63661586.
Cliënt: de natuurlijke persoon en opdrachtgever van 18 jaar of ouder waarmee Skin+Surgery een cosmetische behandelingsovereenkomst sluit.
Cosmetische zorg: het uitvoeren van onderzoeken, keuringen, behandelingen, ingrepen en operaties bij de cliënt, het ten behoeve van cliënt voorschrijven, verstrekken en/of toedienen van medicatie, (dieet)voeding, alsook het opnemen en verzorgen van de cliënt, dan wel het verlenen van enige andere dienst waaronder mede wordt verstaan het geven van adviezen aan de cliënt.
Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Skin+Surgery zich tegenover de cliënt verbindt tot het verrichten van cosmetische dan wel geneeskundige handelingen die rechtstreeks op de cliënt betrekking hebben. Hierbij verplichten wij ons tot een inspanningsverbintenis geen resultaat verbintenis

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Skin+Surgery en de cliënt, tenzij vooraf schriftelijk en nadrukkelijk anders is overeengekomen. Met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, worden opdrachten aan één of meer individuele artsen en/of medewerkers geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan Skin+Surgery.

 

ARTIKEL 3 – OVEREENKOMST

Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand door ondertekening door cliënt van een door Skin+Surgery aangeboden (schriftelijke) behandelingsovereenkomst. Skin+Surgery zal voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst opgaaf doen van de met de behandeling gemoeide kosten. De kosten van voortgezette behandeling, nazorg etc. zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld of de zorgplicht van Skin+Surgery anders voorschrijft. Door ondertekening van de overeenkomst stemt de cliënt in met de kosten van de behandeling en verplicht hij zich om deze te voldoen. Skin+Surgery heeft het recht om zorg te weigeren met inachtneming van de wettelijke en/of gedragsrechtelijke en/of tuchtrechtelijke regelgeving. De cliënt is te allen tijde verplicht de huisregels en redelijke aanwijzingen van Skin+Surgery op te volgen.

Een overeenkomst eindigt vroegtijdig, op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt, door diens overlijden of door een eenzijdige beslissing van Skin+Surgery, wanneer de betrokken arts van mening is dat hiervoor gegronde en gewichtige redenen aanwezig zijn. Indien de cliënt opzegt tegen het advies van (de betrokken arts van) Skin+Surgery in, dan gebeurt dit wegens de mogelijke gevolgen van de vroegtijdige beëindiging voor de cliënt op zijn eigen risico en op voorwaarde van ondertekening van een formulier waarin Skin+Surgery en de betrokken arts(en) en medewerkers van elke aansprakelijkheid en (na)zorg worden ontheven. Annulering, opzegging, beëindiging of ontbinding van (een deel van de uitvoering van) de overeenkomst om welke reden dan ook, laat de verplichting van de cliënt om de kosten voor verrichte of gereserveerde zorg te voldoen onverlet. Zorghandelingen die ondeelbaar zijn, worden volledig in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 4 – TARIEVEN EN BETALING

Tenzij anders overeengekomen, worden de behandelingskosten berekend aan de hand van door Skin+Surgery eenzijdig vastgestelde tarieven c.q. prijzen. Bij het in rekening brengen van verblijfkosten aan de cliënt gelden de dag van opname en dag van ontslag als volledige verpleegdagen. Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In het laatste geval geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn is er een als bedoeld in artikel 6:83a Burgerlijk Wetboek. Indien de cliënt enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan is hij vanaf het moment van verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% (zegge: één procent) per maand (een gedeelte van de maand als volle maand gerekend) over de openstaande hoofdsom. Deelbetalingen strekken in eerste instantie in mindering op de kosten en verschenen rente, en pas in laatste instantie op de hoofdsom en lopende rente, ongeacht de omschrijving bij de betaling door de cliënt. Alle door Skin+Surgery redelijkerwijs te maken kosten zoals omschreven in artikel 6:96 lid 2 sub c BW, komen voor rekening van de cliënt en worden vastgesteld in overeenstemming met het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten van 27 maart 2012. Indien Skin+Surgery tevens genoodzaakt is om andere kosten dan die omschreven in artikel 6:96 lid 2 BW te maken, waaronder mede begrepen kosten in het kader van een procedure waarbij de cliënt in het ongelijk wordt gesteld, dan is de cliënt gehouden de daartoe gemaakte kosten integraal te voldoen. Aanbetalingen op ingeplande behandelingen/operaties worden niet volledig gerestitueerd, indien de ingeplande behandeling/operatie wordt geannuleerd. In alle gevallen worden de volgende kosten in rekening gebracht:

Consult kosten €75,- per gevoerd consult
Administratie kosten €50,-

 

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEID

Skin+Surgery is verzekerd voor het risico van (beroeps)aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Skin+Surgery is beperkt tot directe schade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald (vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is), met een maximum gelijk aan de in rekening gebrachte of te brengen behandelingskosten. Vergoeding van indirecte schade, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend begrepen bijwerkingen en gevolgschade, is te allen tijde uitgesloten. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verwijten jegen Skin+Surgery is beperkt tot één jaar, gerekend vanaf de datum van bekendheid met (een kans op) aansprakelijkheid. Skin+Surgery is niet verantwoordelijk voor personen die met cliënten van Skin+Surgery meekomen.

 

ARTIKEL 6 – KLACHTEN

Op grond van artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek is de cliënt verplicht om binnen bekwame tijd nadat hij een gebrek in de cosmetische zorg heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, Skin+Surgery hierover te informeren. De termijn waarbinnen de cliënt Skin+Surgery moet informeren wordt mede bepaald aan de hand van het nadeel dat Skin+Surgery lijdt door het verstrijken van de tijd. In geval van een gegronde klacht heeft Skin+Surgery het recht om, naar eigen keuze, het gebrek in de cosmetische zorg te herstellen of het door de cliënt verschuldigde bedrag voor de cosmetische zorg (deels) te crediteren. Een klacht geeft de cliënt niet het recht om de eer en goede naam van Skin+Surgery publiekelijk aan te (laten) tasten. Bij overtreding van het in het vorige lid bepaalde, verbeurt de cliënt aan Skin+Surgery een direct opeisbare boete van € 100 per uitlating, en € 100 per dag dat de overtreding voortduurt. Voor afhandeling van klachten zie https://skin-surgery.nl/klachtenprocedure/

 

ARTIKEL 7 – BIJZONDERE BEPALINGEN

Alle dossierstukken en digitale gegevensbestanden betreffende de cliënt met daarin onder meer onderzoeksresultaten, (röntgen)foto’s, scans etc. zijn eigendom van Skin+Surgery. Skin+Surgery bewaart gegevens tenminste 5 jaar met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Tegen betaling van een redelijke vergoeding kan de cliënt hiervan afschriften krijgen. Op alle overeenkomsten en cosmetische zorg van Skin+Surgery is Nederlands recht van toepassing. In geval van een gerechtelijk geschil is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd hiervan kennis te nemen.

 

ARTIKEL 8 – GEHEIMHOUDING

Skin+Surgery is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Skin+Surgery door de cliënt ter beschikking is gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Skin+Surgery is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische doeleinden. Skin+Surgery zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

 

ARTIKEL 9 –  IDENTITEIT EN VERSTREKKEN VAN INFORMATIE

De cliënt geeft de consulent/arts/plastisch chirurg/therapeut, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking, die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van Skin+Surgery te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Skin+Surgery gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

 

ARTIKEL 10 – NO SHOW, ANNULEREN AFSPRAAK, NIETVERSCHIJNEN OF VERZUIM

In deze alinea wordt onder verzuim verstaan: afzeggen, annuleren, niet verschijnen of verzuim. Bij verzuim op alle operatieve ingrepen geldt dat het volledige bedrag in rekening wordt gebracht. Bij verzuim van een laser-, injectables- of huidverbeteringsbehandeling wordt een bedrag van 50 procent van het daarvoor geldende tarief in rekening gebracht. Skin+Surgery brengt bij de cliënt minimaal 75 euro in rekening als: – consultafspraken 48 uur of korter van tevoren worden afgezegd; – behandelafspraken 2 werkdagen of korter van tevoren worden afgezegd; – de cliënt niet op de geplande afspraak verschijnt. Aanbetalingen op ingeplande behandelingen/operaties worden niet volledig gerestitueerd, indien de ingeplande behandeling/operatie wordt geannuleerd. In alle gevallen worden de volgende kosten in rekening gebracht:

Consult kosten €75,- per gevoerd consult
Administratie kosten €50,-

Behoudens tegenbewijs geldt in dezen de administratie van Skin+Surgery als het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN OPERATIES:

Indien u de door Skin Surgery Clinics geplande operatie binnen een termijn van 10 (tien) werk dagen vóór de operatiedatum annuleert zijn wij genoodzaakt de kosten, te weten het gehele bedrag van de operatie, bij u in rekening te brengen.

Indien u om dringende reden uw operatie binnen het genoemde termijn van 14 dagen moet annuleren, zullen wij 50% van het reeds door u betaalde bedrag aan u terugbetalen. U dient dan wel op het eerste verzoek van de dokter en/of anesthesioloog een bewijsstuk van de dringende reden te overleggen.

Als dringende reden hanteren wij:

– Wanneer er medisch kan worden aangetoond dat u redelijkerwijs niet in staat bent de geplande ingreep te ondergaan

– Bij overlijden van een partner of familielid tot en met de tweede graad.

 

ARTIKEL 11 – UITVOERING BEHANDELOVEREENKOMST

Skin+Surgery zal de behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen + van goed vakmanschap, uitvoeren of laten uitvoeren. Skin+Surgery heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Skin+Surgery hoeft daarvoor geen toestemming van cliënt te verkrijgen, maar zal dit met cliënt overleggen.

 

ARTIKEL 12 – RESULTATEN COSMETISCHE BEHANDELING

Bij cosmetische behandelingen streven de behandelaars naar het beste resultaat en zullen zij hun uiterste inspanning leveren om dit te bereiken. Echter, er kan geen garantie worden gegeven op het behalen van het gewenste resultaat of een ongestoord verloop van de behandeling. Complicaties, zoals narcoseproblemen, trombosebeen, infecties, bloeduitstortingen, weefselversterf en gevoelloze huid kunnen altijd optreden. Bovendien is het niet mogelijk om absolute symmetrie te garanderen bij dubbelzijdige operaties. In sommige gevallen kan een aanvullende operatie nodig zijn om het gewenste eindresultaat te bereiken, wat extra kosten met zich kan meebrengen voor de cliënt.

Het is belangrijk om op te merken dat eerder benoemde en getoonde resultaten op de website en overige communicatie kanalen van Skin Surgery Clinics niet gegarandeerd kunnen worden. De resultaten kunnen verschillen van persoon tot persoon en de voor en na foto’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en marketing. Hieraan kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Kortom, hoewel de behandelaars hun uiterste best zullen doen om de gewenste resultaten te behalen, is er geen garantie op het behalen van deze resultaten en kunnen complicaties optreden.

 

ARTIKEL 13 – RESULTATEN MEDISCHE BEHANDELING

Alle behandelingen, uitgevoerd door medici, vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De arts/plastisch chirurg heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

 

ARTIKEL 14 – OPZEGGING OF OPSCHORTING VAN DE BEHANDELOVEREENKOMST

Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Skin+Surgery, of haar medewerkers, of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of medecliënten.

 

ARTIKEL 15 – INFORMATIE VOOR PRESENTATIEDOELEINDEN

Slechts wanneer schriftelijk toestemming is verkregen van de cliënt, zal Skin+Surgery (publiekelijk) gebruik maken van de informatie, die men verkregen heeft voor, tijdens en/of na de behandeling.

 

ARTIKEL 16 – AANSPRAKELIJKHEID PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN

Skin+Surgery is niet aansprakelijk voor schade aan, of vermissing van, de eigendommen van cliënten. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan, of vermissing van, zijn eigendommen te voorkomen.

Copyright © 2024 Skin + Surgery Clinics. All rights reserved

De eerder benoemde resultaten kunnen niet gegarandeerd worden. De resultaten verschillen van persoon tot persoon. We kunnen geen concrete uitspraken doen over hoe uw lichaam reageert op bepaalde behandelingen of producten.Beoordeling van Skin+Surgery Clinics op kliniekervaringen.nl: 8.8 uit 10 (195 beoordelingen)
Vrijblijvend
adviesgesprek
Maak een
afspraak